Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Cerovo.

Prieskum záujmu o nájomné byty

Obec Cerovo zvažuje výstavbu nájomných bytov v obci Cerovo. Z tohoto dôvodu sa obraciame na Vás s prieskumom záujmu o nájomné byty. Výstavbu plánujeme zrealizovať s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná sa o 2-izbové a 3-izbové nájomné byty. Výstavba je naplánovaná na rok 2022. V prípade… Čítať viac

Cvičenie „Slovak Shield 2021“

Dňa 14.6.2021 bude v katastri našej obce – v okolí futbalového ihriska -prebiehať vojenské cvičenie „SLOVAK SHIELD 2021“ približne v čase 09,00-12,00 hod. a 14,00-17,00 hod. pre vykonanie alternatívnych spôsobov zasadenia, pristátia a vzletu vrtuľníkov a parkovania vozidiel  OS SR.

Zasadnutie OZ

Vážení občania, dňa 11.6.2021 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU so začiatkom o 18:00 hod. s nasledovným programom 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020 6./ Návrh záverečného… Čítať viac

Zasadnutie OZ

Dňa 08.04.2021 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU, so začiatkom o 19:00 hod. s nasledovným programom: 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 6./ Inventarizácia majetku za rok 2020 7./ Správa o činnosti… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner

V obci Cerovo bude v dňoch 19.3. – 22.3.2021 pri obecnom úrade umiestnený veľkokapacitný kontajner. Patrí sem nábytok rozobratý na menšie časti. Nepatrí sem drobný komunálny a stavebný odpad, plasty, sklo, papier a zelený odpad-tráva, konáre a pod!!