OZNÁMENIE k DZN, k dani za psa a poplatku za TKO 2021

15.1.2021 zverejnil/a cerovo_obec.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obecný úrad v Cerove upozorňuje občanov , ktorým nastali v priebehu roka 2020 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností pozemkov a stavieb  nachádzajúcich sa v katastri obce Cerovo napríklad:

  • nehnuteľnosť, alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
  • nehnuteľnosť, alebo jej časť kúpili, zdedili,
  • pozemok- záhrada bola  stavebným povolením preklasifikovaná  na stavebný pozemok,
  • stavba bola skolaudovaná
  • stavba bola kolaudačným rozhodnutím preklasifikovaná na iný účel

sú povinní  podať  správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností . Pre vyrubenie je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia, (do  31.1.2021  podať daňové priznanie) správcovi dane. Správu miestnych daní vykonáva obec Cerovo prostredníctvom Obecného úradu v Cerove.

DAŇ ZA PSA

Daňovník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov. 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (obec Cerovo) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. / Napr.  sa v rodine poplatníka  znížil počet osôb – odsťahovaním, úmrtím, resp. sa v obci zdržiava zriedka/

Všetky potrebné dokumenty si môžete stiahnuť priamo na stránke obce https://obeccerovo.sk/samosprava/dokumenty-na-stiahnutie/ Vyplnené dokumenty môžete zaslať elektronicky na e-mailovú adresu obce Cerovo cerovo3@gmail.com , alebo odovzdať osobne na obecnom úrade v Cerove. Následne Vám obec zašle Výmer o vyrubení dane podľa VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti a podľa VZN č. 3/2019 o poplatku za komunálne odpady na Vašu adresu. Daň je potrebné uhradiť do 30.10.2021.