Dokumenty na stiahnutie

TKO

Daň za psa

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby

Daň z nehnuteľnosti