Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Cerovo.

Zasadnutie OZ

Dňa 08.04.2021 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU, so začiatkom o 19:00 hod. s nasledovným programom: 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 6./ Inventarizácia majetku za rok 2020 7./ Správa o činnosti… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner

V obci Cerovo bude v dňoch 19.3. – 22.3.2021 pri obecnom úrade umiestnený veľkokapacitný kontajner. Patrí sem nábytok rozobratý na menšie časti. Nepatrí sem drobný komunálny a stavebný odpad, plasty, sklo, papier a zelený odpad-tráva, konáre a pod!!

Oznam pre rodičov

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Cerovo oznamujeme rodičom, že prevádzka Základnej školy a materskej školy v Cerove zostáva od 03.03.2021 otvorená pre deti prvého a druhého stupňa /druhý stupeň-deti, ktoré nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať/, ktorých rodičia sa preukážu negatívnym testom nie starším ako 7 dní ako aj žiaci nad 10 rokov. Zákonný… Čítať viac