Preskočiť na obsah

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Matriku vedie naša obec, ako výkon štátnej správy. Narodenie dieťaťa
Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. K zápisu je potrebné predložiť: 

 • Deti narodené v manželstve – občiansky preukaz rodičov, sobášny list
 • Deti narodené slobodnej matke – občiansky preukaz matky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva spísané na matrike, v prípade ak toto vyhlásenie nie je urobené je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov a ich občianske preukazy
 • Deti narodené rozvedenej matke – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a občiansky preukaz
 • Deti narodené vdove – sobášny list, úmrtný list manžela a občiansky preukaz


Všetky tieto úkony sú vykonané na matričnom úrade bez poplatku a vybavujú sa na počkanie.


Úmrtie občana

Na zápis a vybavenie úmrtného listu je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu zosnulého občana. Na vybavenie úmrtného listu je potrebné predložiť:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vydá obhliadajúci lekár
 • Občiansky preukaz
 • V prípade nariadenej súdnej pitvy aj povolenie k pochovaniu od polície


Vybavenie: na počkanie


Uzavretie manželstva

Na uzavretie manželstva je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti musia byť prítomní obidvaja snúbenci, ktorí po spísaní podpisujú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Manželstvo však môže byť uzatvorené aj na inom matričnom úrade, pričom však tento úkon je už spoplatnený. Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive a k spísaniu je potrebné predložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Platné občianske preukazy
 • V prípade rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • U ovdovelých úmrtný list
 • V prípade maloletých vo veku 16-18 rokov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • U cudzincov je nevyhnutné okrem už spomínaných dokladov predložiť všetky doklady preložené do slovenského jazyka spolu s dokladom o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príp. vyšším overením, tzv. apostillou

V prípade, ak má už nevesta dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa.

V prípade, že snúbenci majú záujem o civilný sobáš v našej obradnej miestnosti, všetky detaily si dohodnú na matričnom úrade pri spisovaní zápisnice o uzavretí manželstva.


Zmena priezviska po rozvode manželstva

Túto zmenu umožňuje zákon do troch mesiacov od právoplatného po rozvode manželstva a vykoná sa na matričnom úrade v mieste, kde sa uzatváralo manželstvo nie podľa miesta trvalého pobytu. Ak tak občan urobí do už spomínaných troch mesiacov je zmena bez poplatku, v prípade, že lehota presiahne tri mesiace, je tento úkon spoplatnený.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť
 • Platný občiansky preukaz
 • Sobášny list
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode


Vydávanie druhopisov matričných dokladov

Výpisy z matričných dokladov je možné vystaviť na počkanie občanovi, ktorý o výpis požiada, príp. rodinnému príslušníkovi. Jedná sa o rodné, sobášne, príp. úmrtné listy v prípade, že matričná udalosť nastala v obci Cerovo.

Úkon je spoplatnený.

Zápis do osobitnej matriky

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine. Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

Zápis o narodení:

 • cudzozemský rodný list
 • úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
 • ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť

Zápis o uzavretí manželstva:

 • cudzozemský sobášny list
 • úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • rodný list žiadateľa
 • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
 • ak nevesta – slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť.

Zápis o úmrtí:

 • cudzozemský úmrtný list – úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • rodný list zomrelého.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály  cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. 

V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka úradným prekladateľom.

Občania Českej republiky predkladajú vyššie uvedené verejné listiny v českom jazyku, ich preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Úkon je spoplatnený.

Lehota na vybavenie:  3 mesiace


Osvedčovacia agenda

Osvedčovanie podpisov

Podpis osvedčujeme na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom, alebo pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárií úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné sa obrátiť na notára. Úkon je spoplatnený.

Osvedčovanie listín

Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz. Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. Úkon je spoplatnený