Preskočiť na obsah

Projekty a investície

Zabezpečenie prístupu MRK k základnej infraštruktúre

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Cerovo

Interiérové vybavenie MŠ Cerovo

Obnova Zochovho domu II

V rámci projektu Obnova Zochovho domu II bola na kultúrnej pamiatke vykonaná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou BBSK.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Zochov-dom-1800x1350.jpg

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU v obci Cerovo

Stavebné úpravy a zateplenie Komunitného centra Cerovo

Zlepšenie dostupnosti služieb obyvateľom separovaného rómskeho osídlenia v obci Cerovo

Obnova Zochovho domu

V rámci projektu Obnova Zochovho domu boli na kultúrnej pamiatke vymenené okná. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou BBSK.

Realizácia 12/2021
https://www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/COA-fin-podpora.jpg

Úprava verejného priestranstva

Projekt zahŕňal úpravu verejného priestranstva, výsadbu zelene pri hasičskej zbrojnici a výstavbu prístrešku, v ktorom bude vystavená historická ručná hasičská striekačka. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou BBSK.

https://www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/COA-fin-podpora.jpg

Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je log-2-1024x119.jpg Názov projektu: Zriadenie WiFi zón v obci Cerovo

ITMS2014+: 311071T239

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52

Miesto realizácie: Obec Cerovo /okres Krupina/

Výška poskytnutého NFP: 8 896,27 EUR

Stručný popis projektu:

Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s prostredníctvom prístupových bodov na verejných priestranstvách

Prístupové body boli umiestnené v počte 10 prístupových bodov /5 interných a 5 externých/ na nižšie uvedených miestach

1. Obecný úrad /1 externý a 1 interný prístupový bod/

2. Základná škola s materskou školou /1 externý a 2 interné prístupové body/

3. Komunitné centrum / 1 externý a 1 interný prístupový bod/

4. Dom smútku /1externý prístupový bod/

5. Kasárne /1 interný prístupový bod/

6. Park /1 externý prístupový bod/

Aktuálny stav realizácie projektu: Zrealizované

Informácie o Operačnom programe integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk

Výstavba zariadení na spaľovanie biomasy v obci Cerovo

KOMPOSTÁREŇ – BIOODPAD