Preskočiť na obsah

Dane a poplatky

OZNÁMENIE k DZN, k dani za psa a poplatku za TKO 2021

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obecný úrad v Cerove upozorňuje občanov , ktorým nastali v priebehu roka 2018 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností pozemkov a stavieb  nachádzajúcich sa v katastri obce Cerovo napríklad:

  • nehnuteľnosť, alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
  • nehnuteľnosť, alebo jej časť kúpili, zdedili,
  • pozemok- záhrada bola  stavebným povolením preklasifikovaná  na stavebný pozemok,
  • stavba bola skolaudovaná
  • stavba bola kolaudačným rozhodnutím preklasifikovaná na iný účel

sú povinní  podať  správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností . Pre vyrubenie je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia, (do  31.1.2021  podať daňové priznanie ) správcovi dane. Správu miestnych daní vykonáva obec Cerovo prostredníctvom Obecného úradu v Cerove.

DAŇ ZA PSA

Daňovník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov. 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (obec Cerovo) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. / Napr.  sa v rodine poplatníka  znížil počet osôb – odsťahovaním, úmrtím, resp. sa v obci zdržiava zriedka/