Komunitné centrum

Adresa: Cerovo 30, 962 52 Cerovo (budova bývalého zdravotného strediska)

Zriaďovateľ: Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52

Otváracie hodiny KC: pondelok, utorok od 7.30 do 15.30 hod., streda od 7.00 do 15.00 hod., štvrtok, piatok od 7.30 do 15.30 hod.

Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených alebo ním ohrozených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám.

Komunitné centrum zabezpečuje poskytovanie odborných činností , iných činností a aktivít fyzickým osobám, rodinám alebo skupinám osôb v nepriaznivej sociálnej situácii alebo osobám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením , majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy .

Forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná a terénna

V rámci aktivít Komunitného centra sa zameriavame na:

poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcii,

prevenciu sociálnej exklúzie,

poskytovanie nasledovných služieb, odborných činností a iných činností: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť, výchovno- vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu, nezamestnaných, seniorov,

a iných činností a aktivít: služby na podporu zamestnanosti, pastoračné a evanjelizačné aktivity a iné na základe aktuálnych potrieb obyvateľov.

Kontakt: Cerovo 30, 962 52

tel: 0911 665 507

e-mail: kccerovo@gmail.com

facebook: Komunitné centrum Cerovo

Pracovníci KC Cerovo:

Odborný garant KC: Mgr. Jana Prétiová

Odborný pracovník KC: Mgr. Pavla Urbanová

Komunitný pracovník KC: Mgr. Rastislav Kocoň

Pracovník KC: Ľubomír Záchenský

Priložené dokumenty:

Krízový plán-KC-Cerovo-covid 19

Správa-o-činnosti-KC-2019

MH-KC-Cerovo-Február-2020

MH-KC-Cerovo-Marec-2020

MH-KC-Cerovo-Apríl-2020

MH-KC-Cerovo-Máj-2020

MH-KC-Cerovo-Jún-2020.

MH-KC-Cerovo-Júl-2020

MH-KC-Cerovo-August-2020

MH-KC-Cerovo-September-2020

MH-KC-Cerovo-Október-2020

MH-KC-Cerovo-11_-2020

MH-KC-Cerovo-12_-2020.pdf

MH-KC-Cerovo-01-2021

MH-KC-02-2021.pdf

MH-03_2021

MH-_KC_04_2021.pdf

MH_KC_-05_2021.pdf

MH_-KC_06_2021.pdf

MH-_KC_-07_2021.pdf

MH_KCCEROVO_-08_2021.pdf

MH_KCCerovo_09_2021.pdf

Zverejnené 7. mája 2020.
Upravené 8. septembra 2021.