Preskočiť na obsah

Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo

Zverejnené 10.6.2020.

Názov projektu: Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo

ITMS2014+: 311071T239

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Miesto realizácie: Obec Cerovo /okres Krupina/

Výška poskytnutého NFP: 11 874,95 EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s prostredníctvom prístupových bodov na verejných priestranstvách

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad

2. Základná škola s materskou školou

3. Komunitné centrum

4. Dom smútku

5. Kasárne

Aktuálny stav realizácie projektu: kontrola VO

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk