Zámer obce zámennou zmluvou uskutočniť prevod pozemku

Zverejnené
23. apríla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2020