Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ

Zverejnené 9.6.2021.

Kategória

Vážení občania, dňa 11.6.2021 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU so začiatkom o 18:00 hod. s nasledovným programom

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3./ Schválenie programu rokovania

4./ Kontrola plnenia uznesení

5./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020

6./ Návrh záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020

7./ Tvorba rezervného fondu z upraveného rozpočtového hospodárenia obce Cerovo za rok 2020

8./ Výročná správa obce Cerovo 2020

9./ Zámer zámeny pozemku – cesta Turnište časť parcely č. 4936

10./ Zámer zámeny pozemku – pod ČOV parcela č. 2019 a 2020 v majetku RD

11./ Schválenie audítora

12./ Nájomné byty

13./ Riešenie ubytovňa – Gašpar

14./ Rekonštrukcia bytu na zdravotnom stredisku

15./ Domov sociálnych služieb

16./  pozemky pod ČOV

17./ Rôzne

18./ Diskusia

19./ Záver