Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ

Zverejnené 7.4.2021.

Kategória

Dňa 08.04.2021 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU, so začiatkom o 19:00 hod. s nasledovným programom:

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3./ Schválenie programu rokovania

4./ Kontrola plnenia uznesení

5./ Plnenie rozpočtu obce za rok 2020

6./ Inventarizácia majetku za rok 2020

7./ Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020

8./ Rozpočtové opatrenia za rok 2020

9./ Návrh úpravy rozpočtu obce Cerovo za rok 2021

10./ Odpísanie starých pohľadávok

11./ Schválenie návrhu Kúpnej zmluvy na odkúpenie  priestorov Slovenskej pošty

12./ Navýšenie kontokorentného účtu

13./ Úprava výšky úveru na odkúpenie priestorov Slovenskej pošty

14./ Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Bella

15./ Žiadosť o odkúpenie pozemku – Lenka Šille

16./ Zámena pozemkov pod ČOV

17./ Rôzne

18./ Diskusia

19./ Záver