Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Cerovo.

OZNÁMENIE k DZN, k dani za psa a poplatku za TKO 2021

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ Obecný úrad v Cerove upozorňuje občanov , ktorým nastali v priebehu roka 2020 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností pozemkov a stavieb  nachádzajúcich sa v katastri obce Cerovo napríklad: nehnuteľnosť, alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali, nehnuteľnosť, alebo jej časť kúpili, zdedili, pozemok- záhrada bola  stavebným povolením preklasifikovaná  na stavebný pozemok, stavba bola skolaudovaná stavba bola kolaudačným rozhodnutím preklasifikovaná na… Čítať viac

Srdečne ďakujeme firme BRIMO, že sa rozhodla nás podporiť a darovala rozkladací altánok. Altánok budeme využívať pri kultúrnych podujatiach organizovaných obcou.

Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo

Názov projektu: Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo ITMS2014+: 311071T239 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom Názov a sídlo prijímateľa: Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo Miesto realizácie: Obec Cerovo /okres Krupina/ Výška poskytnutého NFP: 11 874,95 EUR Stručný opis projektu: Vybudovanie bezplatného WiFi… Čítať viac